ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดงานครบรอบ 31 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดงานครบรอบ 31 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทภก.ทอท.) จัดงาน ครบรอบ 31 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร X-Terminal โดยมี เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการเข้าร่วมในงานดังกล่าว ซึ่งแต่เดิมนั้น ทภก.ได้รับโอนมาจาก กรมการบินพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2531 ซึ่งการรับโอนดังกล่าวทำให้ ทภก. อยู่ในการบริหารงานของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก่อนจะแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 และได้รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ให้แก่ ทภก. จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 โดย ทภก. ได้ดำเนินงานในรูปแบบของสนามบินสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมี การตรวจประเมินมาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน ทภก. อยู่ระหว่างการดำเนินแผนพัฒนา ทภก. ในระยะที่ 2 โดยจะมีการขยาย หลุมจอดอากาศยานเพิ่มอีก 3 หลุมจอด และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค รวมถึงก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเติบโตของธุรกิจการบิน อย่างไรก็ตามในระยะเวลาปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาได้เกิดปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อ การท่องเที่ยวเป็นวงกว้าง และ ทภก. ได้รับผลกระทบดังกล่าวทำให้มีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 115,522 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.83 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 63,448 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 และเที่ยวบินภายในประเทศ 52,074 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.44 และมีผู้โดยสารใช้ บริการรวมทั้งสิ้น 17,849,717 คน ลดลงร้อยละ 2.25 โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10,319,585 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.76 และผู้โดยสารภายในประเทศ 7,530,132 ล้านคน ลดลงร้อยละ 4.23 นอกจากนี้ในส่วนของผลประกอบการในปีนี้ ทภก. มีผลกำไรรวมสุทธิเป็นจำนวน 3,277.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 16.19 โดยแบ่งเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินร้อยละ 62.35 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ในส่วนของผลประกอบการในปีนี้ กิจกรรมการบินร้อยละ 37.65 และจากผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลเป็นวงกว้าง ทภก. จึงได้ปรับ กลยุทธ์ในการให้บริการผู้โดยสาร โดยในปี พ.ศ.2562 ทภก. ได้ก้าวสู่เข้าการเป็น DIGITAL AIRPORT และ ได้ดำเนินการนำแอพพลิเคชั่น AOT DIGITAL AIRPORTS มาให้บริการ ซึ่งเข้าถึงผู้โดยสารและครอบคลุม การใช้งานซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, แผนที่ภายใน อาคารสนามบิน, สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และระบบขนส่งมวลชนได้ นอกจากนี้ ทภก. ยังสามารถ นำข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน เช่น ปริมาณของผู้โดยสารตามจุดต่างๆ แบบเรียลไทม์ และยังสามารถนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานได้เช่นเดียวกัน

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการดำเนินงานด้านธุรกิจแล้วนั้น ทภก. ยังให้ ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป โดยในปีงบประมาณ 2562 ทภก. ได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงไปแล้วจำนวน 3 หมู่บ้าน 64 อาคารจากทั้งหมด 277 อาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,116,576 บาท และจะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยคงเหลืออีก 213 อาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ทภก. ยังได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 ไปแล้วจำนวน 3 รายจากทั้งหมด 29 ราย (82 อาคาร) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976,540,369 บาท และจะดำเนินการจัดซื้อที่ดินคงเหลือให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 อย่างไรก็ตาม ทภก. ยังได้ดำเนินการมอบงบประมาณสนับสนุนให้กับทางจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณหน้าหอบังคับการบิน และการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4031 อีกด้วย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 71,320,000.- บาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของ ทอท. คือการประกอบและ ส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน