จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ร่วมรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดีงาม

จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ร่วมรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดีงาม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานนวมินทร์ 72 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และ นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ ผู้แทนจากอ๊ามต่างๆ และ สื่อมวลชน เข้าร่วม

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 9 วัน (ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว อีกทั้ง ประเพณีถือศีลกินผัก ยังได้รับประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2561 ประเภท รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลักษณะภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาลด้วย

จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ดังนี้

พิธีปล่อยขบวนแห่และรถตกแต่งด้วยผักผลไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการปล่อยขบวนแห่จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหิน ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และ พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 อ๊าม 9 วัน ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จะมีการจำหน่ายอาหารเจ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่าง ๆ จะมีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7ตุลาคม 2562 อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 บริสุทธิ์ทั้งกาย ใจ โดยร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว